หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วย้ายที่ทำการไปแห่งใหม่ ติดต่องานได้ที่ สำนักปลัด โทร 087-2095885 กองคลัง โทร 080-1306747
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
 
นายก อบต.หาดงิ้ว
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภา อบต.หาดงิ้ว
 
รองประธานสภา อบต.หาดงิ้ว
 
เลขานุการสภา อบต.หาดงิ้ว
 
สมาชิกสภา อบต.หาดงิ้ว
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานเลขานุการของนายก อบต. รองนายก อบต. และ เลขานุการนายก อบต.
1.2 งานกิจการสภา อบต.
1.3 การบริหารงานบุคคลของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
1.4 งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
1.5 งานกิจการขนส่ง
1.6 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานการพาณิชย์
1.9 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.10 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.11 งานเทศกิจ
1.12 งานรักษาความสงบเรียบร้อย
1.13 งานจราจร
1.14 งานวิเทศสัมพันธ์
1.15 งานประชาสัมพันธ์
1.16 งานส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.17 งานนิติการ
1.18 งานคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.19 งานสาธารณสุข
1.20 งานบริหารการศึกษา
1.21 งานการศึกษาปฐมวัย
  1.21.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดงิ้ว
  (1) งานบริหารทั่วไป
  (2) งานจัดการเรียนการสอน
  (3) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  1.21.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องลม
  (1) งานบริหารทั่วไป
  (2) งานจัดการเรียนการสอน
  (3) งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.22 งานอื่นที่ไม่อยู่ในส่วนราชการใด
   
 
1. ฝ่ายการเงิน
1.1 งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
1.2 งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
1.3 งานการตรวสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท
1.4 งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
1.5 งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นๆ
1.6 งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
1.7 งานเกี่ยวกับสถานะการเงิน การคลัง งานจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลอง ประจำเดือน และประจำปี
1.8 งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
1.9 งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
1.10 งานบริการข้อมูล สถิติ
1.11 งานธุรการ
2. ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.1 งานการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้
2.2 งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม
2.3 งานแผนที่ภาษี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. ฝ่ายก่อสร้าง
1.1 งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
1.2 งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ
1.3 งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจร
1.4 งานปรับปรุงภูมิทัศน์
1.5 งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
1.6 งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้าง และ
ซ่อมบำรุง
1.7 งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ
1.8 งานเกี่ยวกับการประปา
1.9 งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล
1.10 งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
งานช่วยเหลือสนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.11 งานจัดทำทะเบียนควบคุม การจัดซื้อ
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์
อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
1.12 งานบริการข้อมูล สถิติ
1.13 งานสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
1.14 งานเกี่ยวกับการเกษตร
2. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
2.1 งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา
2.2 งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ
2.3 งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
   
 
การจัดทำแผน การตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร การรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์ จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์ และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 081-953-9426
Hadngiew  
Subdistrict Administrative Organization  
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-040-107 โทรสาร : 055-040-106
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 18,185,549 เริ่มนับ 9 เม.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10